Edit title

Edit title

Избор на място Голямо е значението на релефът на мястото, защото той влияе върху температурата, почвената влага, слънчевото греене и други. Места с голям наклон, с плитка, бедна и слабо запасена с влага почва са непригодни за ябълката. Това важи и за затворените котловини, където се събира и застоява студения въздух. Подходящи са склонове с наклон до 3 - 5о, но не повече от 10 – 12о. За големи градини най- добри са равните терени с наклон до 5о. Подпочвените води не трябва да бъдат по-високи от 150 сm дълбочина, защото кореновата система страда от асфикция (задушаване). Най-добри са дълбоките и рохкави почви с pH 5,5 - 6,5. Песъчливите почви стават пригодни след внасяне на достатъчно количество органични торове