Edit title

Edit title

Създаване на ябълкова градина

11/28/2019 3:49:17 PM

СЪЗДАВАНЕ НА ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

Проф. дн. Стефан ГАНДЕВ

 

Избор на място

Голямо е значението на релефът на мястото, защото той влияе върху температурата, почвената влага, слънчевото греене и други. Места с голям наклон, с плитка, бедна и слабо запасена с влага почва са непригодни за ябълката. Това важи и за затворените котловини, където се събира и застоява студения въздух. Подходящи са склонове с наклон до 3 - 5о, но не повече от 10 – 12о. За големи градини най- добри са равните терени с наклон до 5о. Подпочвените води не трябва да бъдат по-високи от 150 сm дълбочина, защото кореновата система страда от асфикция (задушаване). Най-добри са дълбоките и рохкави почви с pH 5,5 - 6,5. Песъчливите почви стават пригодни след внасяне на достатъчно количество органични торове

Предпосадъчна подготовка

С тази подготовка се почиства терена от дървета, храсти, камъни, извършва се частично или основно подравняване. Риголването на около 60 cm дълбочина създава условия за по добро развитие на кореновата система, както и за обогатяване на по-долния пласт с по-богата на хранителни вещества почва. За подобряване на физичните свойства на почвата и увеличаване запаса от хранителни вещества се тори след риголването с 3 - 4 тона/дка оборски тор. Риголването се извършва през август до средата на септември. Преди засаждането площта се дискова за да се подравни терена. След него се изкопават механизирано с ямокопател - свредел посадъчните ями с размери 60 х 60 х 50 cm. Възможно е и засаждане в бразди, като този способ се прилага при гъсти насаждения.

Избор и подреждане на сортовете

За нуждите на интегрираното и биологичното производство се подбират сортове, които са по-слабо чувствителни или са устойчиви на основните болести при ябълката.

За да се опрашват добре сортовете се засаждат по 2 реда от опрашителя и 2 - 6 реда от основния сорт или по 4 - 6 реда от всеки сорт. Ако единият сорт е триплоиден като Муцу, Джонаголд и Шарден е необходимо да се осигурят два сорта опрашители от лявата и дясната му страна. (фиг. 1).