Създаване на овощна градина

Създаване на овощна градина

Създаване на ябълкова градина

28.11.2019 г. 15:49:17

Проф. дн. Стефан ГАНДЕВ

Избор на място

Голямо е значението на релефа на мястото, защото той влияе върху температурата, почвената влага, слънчевото греене и други. Места с голям наклон, с плитка, бедна и слабо запасена с влага почва са непригодни за ябълката. Това важи и за затворените котловини, където се събира и застоява студения въздух. Подходящи са склонове с наклон до 3 - 5о, но не повече от 10 – 12о. За големи градини най- добри са равните терени с наклон до 5о. Подпочвените води не трябва да бъдат по-високи от 150 сm дълбочина, защото кореновата система страда от асфикция (задушаване). Най-добри са дълбоките и рохкави почви с pH 5,5 - 6,5. Песъчливите почви стават пригодни след внасяне на достатъчно количество органични торове

Предпосадъчна подготовка

С тази подготовка се почиства терена от дървета, храсти, камъни, извършва се частично или основно подравняване. Риголването на около 60 cm дълбочина създава условия за по добро развитие на кореновата система, както и за обогатяване на по-долния пласт с по-богата на хранителни вещества почва. За подобряване на физичните свойства на почвата и увеличаване запаса от хранителни вещества се тори след риголването с 3 - 4 тона/дка оборски тор. Риголването се извършва през август до средата на септември. Преди засаждането площта се дискова за да се подравни терена. След него се изкопават механизирано с ямокопател - свредел посадъчните ями с размери 60 х 60 х 50 cm. Възможно е и засаждане в бразди, като този способ се прилага при гъсти насаждения.

Избор и подреждане на сортовете

За нуждите на интегрираното и биологичното производство се подбират сортове, които са по-слабо чувствителни или са устойчиви на основните болести при ябълката.

За да се опрашват добре сортовете се засаждат по 2 реда от опрашителя и 2 - 6 реда от основния сорт или по 4 - 6 реда от всеки сорт. Ако единият сорт е триплоиден като Муцу, Джонаголд и Шарден е необходимо да се осигурят два сорта опрашители от лявата и дясната му страна (фиг. 1). Сортовете опрашители трябва да цъфтят едновременно със сортовете, които ще опрашват.


  
Фиг. 1. Ябълкова градина с 3 сорта по 2 реда - 1 - Мелроуз2 - Джонаголд; 3 - Грени Смит

Засаждане
При засаждане на големи градини се изготвя технически план със скица на терена, тип на почвата, дълбочина на почвения хоризонт, система и разстояние на засаждане, наименование на сортовете и тяхното разположение в градината. В скицата за организация на територията са нанесени отделните квартали с главни и второстепенни пътища, посока на редовете, системата за напояване, размер на кварталите (вътрешните блокове), както и място за машините, торовете и препаратите, складова база, място за приготвяне на разтворите за растителна защита.

Разстояния на засаждане. Все още най-популярната система за формиране на ябълковите дръвчета в света и у нас е стройното вретено. При прилагането на тази формировка при ябълкови сортове, присадени върху слабата подложка М9, съществуват няколко варианта на препоръчителна гъстота, в зависимост от силата на предпочетените сортове. В първия случай, при спъров сорт, което рядко се практикува у нас, е добре да се спазват разстояния на засаждане 3,00/1,00 m. Това предполага гъстота от 333 дръвчета в декар. При използване на умеренорастящ сорт за предпочитане са разстоянията 3,30/1,50 m или 202 дръвчета на декар. При последния случай - М9 в комбинация със силнорастящ сорт, предлаганата хранителна площ на едно дърво е най-голяма 3,50/1,50 m, или 190 дръвчета на декар.

Желателно е върху подложката М26 да се присаждат сортове със слаб или умерен растеж. Препоръчаните разстояния на засаждане при дръвчета, които ще се формират по системата стройно вретено са 4,0 - 4,5/1,5 - 2,0 m, което е съответно 167 и 111 дървета на декар. По-малките разстояния на засаждане се препоръчват за сортовете със слаб растеж, а по-големите за тези с умерен.

В практиката често се предлага продажбата на посадъчен материал от умеренорастящи и силнорастящи сортове, присадени върху подложката ММ 106. При сортовете с умерен растеж, като Златна превъзходна, Чадел и др. се препоръчва разстояние на засаждане 4,0 - 4,50/2,00 - 2,50 m, а при тези със силен растеж (Грени Смит, Флорина и др.) 4,5 - 5,0/2,5 - 3,0 m. По-малките разстояния за засаждане на сортовете с умерен и силен растеж се препоръчват за по-бедните почви.

Когато сортовете са от типа спър върху подложка ММ106 и ще се формират като вретено, се предлага разстояние на засаждане 4,00/1,50 m или 166 дървета на дка. Силата на растеж на тази сорто-подложкова комбинация може да се коригира с резитбите и не зависи в голяма степен от типа почва.

Таблица 1. Препоръчителни гъстоти на засаждане при сортове с различна растежна сила, присадени на подложките М9, М26 и ММ106 и формирани по системата вретено

Формировка

Подложка

Сила на растеж на сорта

Разстояния на засаждане, m

Брой дървета/дкa

Стройно вретено

М9

слаб

3,00 / 1,00

333

умерен

3,30 / 1,50

202

силен

3,50 / 1,50

190

М26

слаб

4,00 / 1,50

167

умерен

4,50 / 2,00

111

Вретено със средна растежна сила

ММ106

умерен

силен

4,0 - 4,50 / 2,00 -2,50

125-88

4,5 - 5,0 / 2,5 -3,0

88-67

Вретено при спърови сортове

ММ106

слаб

4,00 / 1,50

166

Системи на засаждане. Когато градината е голям масив се препоръчва отделните парцели - квартали да бъдат с размер 40 - 80 дка или 100 - 150 дка. Системите за засаждане са квадратни, когато разстоянията на засаждане са еднакви в реда и междуредието, което за ябълката при използваните сортоподложкови комбинации не се прилага. Правоъгълната система е добра, защото редовете са дълги и при нея може успешно да се прилага механизацията. Подходяща е за равнинни терени. Посоката на редовете трябва да бъде север-юг, което помага за максимално добро огряване на дръвчетата от слънцето през деня (фиг. 2).

  
квадратна                                правоъгълна

Фиг. 2. Квадратна и правоъгълна система на засаждане

  За малки ябълкови градини на наклонени терени може да се използва шахматната система, където всеки три дървета образуват равностранен триъгълник, а всяко дърво е разположено срещу средата на разстоянието между две дървета. Контурната система е за терени с по-голям наклон и за пресечени терени. Тук дърветата се засаждат по хоризонталите като редовете не винаги са успоредни и прави (фиг. 3).
  
шахматна                               контурна

Фиг. 3. Шахматна и контурна система на засаждане

Засаждане. Най-подходящото време за засаждане е през ноември - декември или 15 - 20 дни преди да са настъпили зимните студове, защото тогава дърветата се прихващат най-добре - почвата в дупките се уплътнява от дъждовете и снеговете през зимата. Ако не сме успели да подготвим навреме терена, това може да стане през февруари - март в зависимост от метеорологичните условия на годината и региона, но преди да са се разпукали пъпките на дръвчетата. Ако евентуално дръвчетата са позасъхнали поради някакви причини, тогава те се потапят във воден басейн за два дни или се заравят в почва, която се полива обилно за да възстановят тургора си.

За да бъде успешна новата градина посадъчният материал трябва да отговаря на изискванията за качество, т. е. да е с добре развито и здраво стъбло и коренова система. Преди засаждането теренът се маркира със сезал - къде са редовете, а мястото на дръвчетата в реда се маркира с колчета. Корените на дръвчето се почистват от счупени или наранени корени, а здравите се опресняват чрез леко съкращаване. В посадъчната яма се слага 10 - 15 кг добре угнил оборски тор.Торенето с фосфорни и калиеви торове е съобразено с направения почвен анализ.

Засаждането се извършва от двама души - единият държи дръвчето, а другият притъпква почвата, като на два - три пъти разтърсва дръвчето с леко повдигане, за да попадне почвата между корените. Мястото на присаждане - кореновата шийка трябва да бъде над нивото на почвата (фиг. 4). След засаждането дръвчето се полива.

  
неправилно                                 правилно

Фиг. 4. Засаждане