Подложки

M.9 (Malling 9, Malling IX, EM IX, EMLA 9, NAKBT337, NIC29, Pajam 1 & 2, T340)

Наименование M.9 (Malling 9, Malling IX, EM IX, EMLA 9)
Тип ябълкова подложка
Произход селекционирана в Англия 
Размножаване размножена чрез вертикални отводи
Влияние над присадника слаборастяща
Съвместимост добра
Издънкообразувателна способност слаба до средна
Закрепване в почвата и подпорна конструкция има слабо закрепване в почвата и плитка коренова система спрямо надземната маса; необходима е конструкция
Адаптация към почвата представя се добре при различни почвени условия
Устойчивост / Чувствителност добра студоустойчивост; чувствителна на огнен пригор и кръвна въшка

MM.106 EMLA (Malling Merton 106 EMLA, M.106)

Наименование MM.106 EMLA (Malling Merton 106 EMLA, M.106)
Тип ябълкова подложка
Произход Northern Spy x Malling 1
Размножаване  размножена чрез вертикални отводи
Влияние над присадника полуслаборастяща
Съвместимост добра
Издънкообразувателна способност много слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция не е необходима конструкция
Адаптация към почвата представя се добре при различни почвени условия
Устойчивост / Чувствителност устойчива е на кръвна въшка и асфикция; чувствителна на огнен пригор

BA 29 (BAC 29)

Наименование BA 29 (BAC 29)
Тип подложка за круша и дюля
Произход селекционирана в Станцията по овощарство в Beaucouze-Angers, Франция
Размножаване размножена чрез вертикални отводи
Влияние над присадника по-слаб растеж OHF 333
Съвместимост поради несъвместимост с много от сортовете круши се налага употребата на междинник
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция необходима е подпорна конструкция
Адаптация към почвата предпочита неутрална реакция на почвата
Устойчивост / Чувствителност чувствителна на огнен пригор

OHF 333 (Brokmal, OHF Delbard 333 Brokmal)

Наименование OHF 333 (Brokmal, OHF Delbard 333 Brokmal)
Тип крушева подложка
Произход селекция от Pyrus communis (Old Home x Farmingdale) на L. Brooks, Орегон 1960
Размножаване получена чрез микроразмножаване
Влияние над присадника полуслаборастяща; 30-35% по-слаборастяща от семенната подложка
Съвместимост добра, няма известни случаи на несъвместимост
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция развива много добра и дълбока коренова система и не се нуждае от подпорна конструкция
Адаптация към почвата устойчива на тежки и алкални почви
Устойчивост / Чувствителност устойчива на огнен пригор (Erwinia amylovora), нематоди и Phytophtora cactorum

GF 677

Наименование GF 677
Тип подложка за праскова, слива и бадем
Произход хибрид на Prunus persica и Prunus amygdalus селектиран от INRA,Франция
Размножаване получена посредством микроразмножаване
Влияние над присадника силнорастяща
Съвместимост с всички сортове има отлична съвместимост и много виски добиви
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата устойчива на сухи почви с над 11% карбонати; подходяща за бедни почви; подходяща за презасаждане; може да се развива и на по-тежки почви, ако имат добър дренаж
Устойчивост / Чувствителност устойчива на Fusicocum и Coryneum, средно чувствителна на Verticilium и Phytophtora cactorum; чувствителна на Stereum purpureum, Agrobacterium tumefaciens, Armillaria mellea и нематоди

Myrobalan 29C

Наименование Myrobalan 29C
Тип сливова подложка
Произход семеначе от свободно опрашване на Prunus cerasifera
Размножаване получена чрез микроразмножаване
Влияние над присадника спрямо семенните подложки, дърветата на M29C са с 15-20% по-слаборастящи
Съвместимост добра с кайсии, сливи, ренклоди; слаба с праскови и нектарини; известна несъвмесстимост с бадеми
Издънкообразувателна способност слаба до средна
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата добра толерантност към заблатяване; добра до средна адаптивност към тежки почви; устойчива на карбонатни почви (8-9% карбонати); подходяща за презасаждане върху изтощени почви
Устойчивост / Чувствителност средноустойчива на Agrobacterium tumefacens, Verticillium и Leptonecrosis; чувствителна на Pseudomonas syringae; устойчива на нематоди (Meloidogyne spp.)

Brokforest ('Maxima® 14', 'Maxma', 'MAXMA DELBARD 14 brokforest')

Наименование Brokforest ('Maxima® 14', 'Maxma', 'MAXMA DELBARD 14 brokforest')
Тип черешова подложка
Произход хибрид на P. mahaleb x P. avium cv. 'Mazzard' (Ma x Ma), Орегон, САЩ
Размножаване получена чрез микроразмножаване
Влияние над присадника с 20-25% по слаб растеж от махалебката
Съвместимост добра съвместимост с повечето черешови сортове
Издънкообразувателна способност средна
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата толерантна към заблатени почви, но се представя по добре на песъчливи; не подходяща за тежки глинести почви; подходяща за полу-сушливи области с малко валежи и високо изпарение
Устойчивост / Чувствителност толерантна на Pseudomonas spp., средно чувствителна на Phytophthora spp., резистентна на нематоди и желязна хлороза