Подложки

M.9 (Malling 9, Malling IX, EM IX, EMLA 9, NAKBT337, NIC29, Pajam 1 & 2, T340)

Наименование M.9 (Malling 9, Malling IX, EM IX, EMLA 9, NAKBT337, NIC29, Pajam 1 & 2, T340)
Тип ябълкова подложка
Произход селекционирана в Англия от група френски генотипове известни като “Juane de Metz”
Размножаване резници, микроразмножаване, хоризонтални и вертикални отводи
Влияние над присадника слаборастяща; 45-50% от стандартната за семеначе
Съвместимост добра
Издънкообразувателна способност слаба до средна
Закрепване в почвата и подпорна конструкция има слабо закрепване в почвата и плитка коренова система спрямо надземната маса; необходима е конструкция
Адаптация към почвата представя се добре при различни почвени условия
Устойчивост / Чувствителност добра студоустойчивост; много чувствителна на огнен пригор и кръвна въшка

MM.106 EMLA (Malling Merton 106 EMLA, M.106)

Наименование MM.106 EMLA (Malling Merton 106 EMLA, M.106)
Тип ябълкова подложка
Произход Northern Spy x Malling 1
Размножаване резници, микроразмножаване, хоризонтални и вертикални отводи
Влияние над присадника полуслаборастяща; 60-75% от стандартната за семеначе
Съвместимост добра
Издънкообразувателна способност много слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция не е необходима конструкция, но се препоръчва
Адаптация към почвата добре дренирани почви, не трябва да се засаждат на влажни места поради проблеми с кореново гниене
Устойчивост / Чувствителност устойчива е на кръвна въшка и асфикция; чувствителна на огнен пригор; чувствителна на мразове късно през зимата и рано на пролет;

BA 29 (BAC 29)

Наименование BA 29 (BAC 29)
Тип подложка за круша и дюля
Произход селекционирана в Станцията по овощарство в Beaucouze-Angers, Франция 1963
Размножаване размножаване чрез вертикални отводи, коренови издънки през юни; по-трудно размножаване от дюля А и С
Влияние над присадника подобен или малко по-силен растеж спрямо OHF 333 и дюля А
Съвместимост поради несъвместимост с много от сортовете круши с налага употребата на междинник; добра съвместимост с Вилямова масловка, и по-добра съвместимост с Боскова масловка и Д-р Жул Гюйо спрямо останалите подложки
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата; не е необходима е конструкция, но се препоръчва
Адаптация към почвата представя се добре при различни почвени условия
Устойчивост / Чувствителност ниска чувствителност към вируси и хлорози; чувствителна на огнен пригор

OHF 333 (Brokmal, OHF Delbard 333 Brokmal)

Наименование OHF 333 (Brokmal, OHF Delbard 333 Brokmal)
Тип крушева подложка
Произход селекция от Pyrus communis (Old Home x Farmingdale) на L. Brooks, Орегон 1960
Размножаване микроразмножаване; слабо размножаване чрез вертикални отводи, трудно се размножава чрез зрели резници
Влияние над присадника полуслаборастяща; равна или по-добра от BA 29, подобна на BP 1; слаба родовитост в зависимост от почвата; 30-35% по-слаборастящи от тези на семенните подложки
Съвместимост добра, няма известни случаи на несъвместимост
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция Развива много добра и дълбока коренова система
Адаптация към почвата устойчива на тежки и алкални почви
Устойчивост / Чувствителност устойчива на огнен пригор (Erwinia amylovora), нематоди и Phytophtora cactorum

GF 677

Наименование GF 677
Тип Подложка за праскова, слива и бадем
Произход хибрид на Prunus persica и Prunus amygdalus селектиран от INRA,Франция
Размножаване микроразмножаване
Влияние над присадника силнорастяща
Съвместимост с всички сортове има отлична съвместимост и много виски добиви
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата устойчива на сухи почви с над 11% карбонати; подходяща за бедни почви; подходяща за презасаждане; може да се развива и на по-тежки почви, ако имат добър дренаж
Устойчивост / Чувствителност устойчива на Fusicocum и Coryneum, средно чувствителна на Verticilium и Phytophtora cactorum; чувствителна на Stereum purpureum, Agrobacterium tumefaciens, Armillaria mellea и нематоди

Myrobalan 29C

Наименование Myrobalan 29C
Тип сливова подложка
Произход семеначе от свободно опрашване на Prunus cerasifera
Размножаване вегетативно чрез зрели резници
Влияние над присадника спрямо семенните подложки, дърветата на M29C са с 15-20% по-слаборастящи
Съвместимост добра с кайсии, сливи, ренклоди; слаба с праскови и нектарини; известна несъвмесстимост с бадеми
Издънкообразувателна способност слаба до средна
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата добра толерантност към заблатяване; добра до средна адаптивност към тежки почви; устойчива на карбонатни почви (8-9% карбонати); подходяща за презасаждане върху изтощени почви
Устойчивост / Чувствителност средноустойчива на Agrobacterium tumefacens, Verticillium и Leptonecrosis; чувствителна на Pseudomonas syringae; устойчива на нематоди (Meloidogyne spp.)


*След закупуването на патент, очаквайте:

Gisela 6 ® ('GI® 148-1', 'GiSelA®6(S)', 'GI®6' )

Наименование Gisela 6 ® ('GI® 148-1', 'GiSelA®6(S)', 'GI®6' )
Тип черешова подложка
Произход междувидов хибрид на Prunus cerasus 'Shattenmorelle' x Prunus canescens
Размножаване микроразмножаване и вкореняване на зелени резници
Влияние над присадника полуслаборастяща; 60-95% от F12/1 Mazzard взависимост от сорта на присадника и условията на отглеждане
Съвместимост добра, няма известни случай на несъвместимост с череши и вишни
Издънкообразувателна способност ниска
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата представя се добре на тежки почви
Устойчивост / Чувствителност толерантна на много от вирусите по черешата

Brokforest ('Maxima® 14', 'Maxma', 'MAXMA DELBARD 14 brokforest')

Наименование Brokforest ('Maxima® 14', 'Maxma', 'MAXMA DELBARD 14 brokforest')
Тип черешова подложка
Произход хибрид на P. mahaleb x P. avium cv. 'Mazzard' (Ma x Ma), Орегон, САЩ
Размножаване вегетативно, клонова подложка
Влияние над присадника с 20-25% по слаб растеж от махалебката
Съвместимост добра съвместимост с повечето черешови сортове
Издънкообразувателна способност слаба
Закрепване в почвата и подпорна конструкция добро закрепване в почвата
Адаптация към почвата толерантна към заблатени почви, но се представя по добре на песъчливи; не подходяща за тежки глинести почви; подходяща за полу-сушливи области с малко валежи и високо изпарение
Устойчивост / Чувствителност толерантна на Pseudomonas spp., средно чувствителна на Phytophthora spp., резистентна на нематоди и желязна хлороза